خط فکری مطهری حافظ انقلاب

امروز مبارزه اصلی ما در مقابله با جریانهایی است که میخواهند به ما پوسیدگی تزریق کنند و این از مبارزه برای پیروزی نخستین انقلاب بالاتر است و معلم در این مبارزه مهم ترین نقش را دارد و کسی که میتواند به ما اطمینان دهد که انقلاب بدون انحراف به چپ و راست باقی خواهد ماند و انقلاب به سوی اهداف خود پیش خواهد رفت، نسل امروز است که مسئولیت آن متوجه معلمین است.

خطی که میتواند انقلاب را از نظر فکری حفظ کند همان خط مطهری است، یعنی اسلام ناب و بدون التقاط و بدون گرایش به جریانهای التقاطی و انحرافی. مطهری از کسانی بود که در ذهنش شکل کلی انقلاب هوشمندانه منعکس شده بود و سعی میکرد نگذارد اسلام از خط اصیل خود منحرف شود.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

/ 0 نظر / 22 بازدید