نقش بی نظیر استاد شهید مرتضی مطهری در باروری اندیشه اسلامی

نقش استاد شهید مرتضی مطهری در اندیشه اسلامی یک نقش بارز و کم نظیر و شاید بی نظیر بود. بهترین کتباها، آنهم در حجم بسیار زیاد در زمینه اندیشه سالم و استوار را استاد شهید مرتضی مطهری فراهم کرده و نوشته است. هیچ یک از متفکران زمان ما چون مطهری فراورده ای ندارند؛ یعنی ممکن است از لحاظ کیفیت برتر از آقای مطهری باشند اما کمیت و تنوع کارشان کم است و یا اینکه اگر کارشان از لحاظ کمیت و تنوع بیشتر از کار استاد شهید مرتضی مطهری است، از کیفیت و عمقی که آثار استاد مطهری برخورد است محروم هستند.

انقلاب ما یک انقلابی بود که از گسترش و نفوذ اندیشه اسلامی در فکر مردم شروع شد؛ یعنی اگر متفکرین اسلامی در طول 15-16 سال تفکر اسلامی را گسترش نداده بودند، یقیناً این انقلاب به این شکل به وجود نمی آمد. با مطالعه تاریخ انقلاب میبینیم که مردم با دست خالی در مقابل یک قدرت عظیمی استادند. این باور اسلامی بود که مردم را این طور به صحنه مبارزه می کشاند. این باور را چه کسانی به وجود آوردند جز همان متفکرم اسلامی که بیش از 15 سال در گسترش اندیشه نوین اسلامی تلاش کردند، که خود استاد مطهری از این قبیل بود.

استاد شهید مرتضی مطهری جزء کسانی است که قبل از شروع مبارزات، در این میدان نقش مهمی داشته است. استاد شهید مرتضی مطهری نه تنها در پیروزی انقلاب و بلکه در به وجود آوردن این انقلاب نقش موثر داشته است، همچنین ایشان در زمینه حراست از مرزهای ایدئولوژیک و خط نه شرقی و نه غربی و به خصوص التقاط زدائی از اندیشه اسلامی بی نظیر بود.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

/ 0 نظر / 20 بازدید