هجرت برای حفظ دین از واجبات است

هجرت یعنی ترک خانه و وطن برای نجات ایمان. استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب آزادی معنوی چنین میفرمایند: (( معلوم است که چنین چیزی ( هجرت برای حفظ ایمان ) نمیتواند از نظر منطق اسلام محدود به یک زمان معین و به یک مکان معین باشد. ... پس معنایش این است که اگر ما در شرایطى قرار گرفته ایم که ایمانمان در خطر است، ایمان جامعه ما در خطر است، اسلام ما در خطر است، امر دایر است که ما از میان شهر و خانه و لانه و ایمان یکى را انتخاب کنیم (یا در خانه و لانه خودمان بمانیم و ایمانمان یا ایمان دیگران به این وسیله از دست برود و یا براى اینکه ایمان را نجات بدهیم از خانه و لانه خود صرف نظر کنیم ) اسلام دومى را انتخاب مى کند.  ))

انسان ممکن است در محیطی زندگی کند که فساد رواج داشته باشد، بی دینی و بی بندو باری رواج داشته باشد، مسجد نباشد، حرفی از دین و دیانت و خدا و پیغمبر نباشد، انسان سر سفره ای بنشیند که شراب نوشیده میشود، خانواده انسان فیلم های خطرناک ببینند و هزاران مساله دیگر. ممکن است انسان در جواب این که چرا در این شرایط و اوضاع زندگی میکنی بگوید محیط فاسد است و در این محیط بهتر از این نمیشود و چاره ای جز این نیست که در این محیط زندگی کنیم. برخی افراد وقتی ازشان سوال میشود که چرا در چنین شرایطی که ایمان و دین خود و خانواده ات به خطر است زندگی میکنی جواب میدهند : خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. این جواب غلط است. این گونه افراد جبر محیط را قبول کرده اند و پذیرفته اند که باید با این شرایط ساخت و کنار آمد ولی استاد شهید مرتضی مطهری در جواب این افراد در کتاب آزادی معنوی چنین میفرمایند : (( از نظر اسلام این عذر به هیچ وجه مسموع نیست. محیط فاسد است ، محیط اجازه نمى داد، در این محیط بهتر از این نمى شد عمل کرد، از نظر اسلام عذر غیر مسموع است. یعنى ما در درجه اول وظیفه داریم محیط خودمان را براى یک زندگى اسلامى مساعد کنیم ولى اگر محیطى که در آن هستیم به شکلى است که ما قادر نیستیم آن را به شکل یک محیط اسلامى و جوّ خودمان را به شکل یک جوّ اسلامى در بیاوریم، و احساس کنیم که در این جو و محیط، ایمان خودمان، ایمان زنمان، ایمان بچه هایمان، ایمان نسل آینده مان از بین مى رود، اسلام مى گوید محیط را رها کن. رها کن محیط هم لزومى ندارد که معنایش این باشد که انسان شهرى را رها کند به شهر دیگر برود یا کشورى را رها کند به کشور دیگر برود، بلکه در مورد محله ها هم صدق مى کند. ))

منابع : کتاب آزادی معنوی نوشته استاد شهید مرتضی مطهری

/ 0 نظر / 49 بازدید