شهید مطهری، بهترین سخنران

در دوران خفقان و در آن زمان که دستگاه ظالم پهلوی برای جدا کردن روحانون از تحصیل کرده ها ، از تمام ابزار استفاده میکرد، یک عده روحانی آگاه و عالم و عاقل و مصلحت اندیش بودند که ارتباطشان را با دانشگاهها مستحکم کردند. بهترین جلسات سخنرانیهایی چون استاد شهید مرتضی مطهری در دانشگاهها بود.

منابع : برگرفته از کتاب "استاد در کلام رهبر" نوشته مجتبی پیر هادی

/ 0 نظر / 23 بازدید