برخی از تاثیرات حماسه عاشورا 2

1) پیورزی مساله اسلام و حفظ آن از نابودی
2) هزیمت امویان از عرصه فکری مسلمین
3) شناخت اهل بیعت به عنوان نمونه های پیشوایی امت
4) تمرکز شیعه از بعد اعتقادی بر محور امام
5) وحدت صفوف شیعه در جبهه مبارزه
6) ایجاد حس اجتماعی در مردم
7)شکوفایی موهبت های ادبی و پدید آمدن ادبیات عاشورائی
8) منابر وعظ و ارشاد، به عنوان وسیله آگاهی مردم
9) تداوم انقلاب به صورت زیمنه سازی نهضت های پس از عاشورا

منابع : کتاب " فرهنگ عاشورا " نوشته جواد محدثی صفحه 24

/ 0 نظر / 17 بازدید