درجات عبادتها

پاداش نمازگزاران - کلام مطهر

تلقی افراد از عبادت یکسان نیست، متفاوت است. از نظر برخی افراد عبادت نوعی معامله و معاوضه و مبادله کار و مزد است، کار فروشی و مزد بگیری است، همانطور که یک کارگر، روزانه نیروی کار خود را برای یک‏ کارفرما مصرف می‏کند و مزد می‏گیرد، عابد نیز برای خدا زحمت می‏ کشد و خم‏ و راست می‏شود و طبعاً مزدی طلب می‏کند که البته آن مزد در جهان دیگر به‏ او داده خواهد شد.

و همانطور که فائده کار برای کارگر در مزدی که از کارفرما می‏گیرد خلاصه‏ می‏ شود و اگر مزدی در  کار نباشد نیرویش به هدر رفته است فائده عبادت عابد نیز، از نظر این‏ گروه، همان مزد و اجری است که در جهان دیگر به او به صورت یک سلسله‏ کالاهای مادی پرداخت می‏ شود.

و اما اینکه هر کار فرما که مزدی می‏دهد به خاطر بهره‏ای است که از کار کارگر می‏برد و کارفرمای ملک و ملکوت چه بهره‏ ای می‏تواند از کار بنده‏ ضعیف و ناتوان خود ببرد و هم اینکه فرضاً اجر و مزد از جانب آن کارفرمای‏ بزرگ به صورت تفضل و بخشش انجام گیرد، پس چرا این تفضل بدون صرف‏ مقداری انرژی کار به او داده نمی‏شود، مساله‏ ای است که برای اینچنین‏ عابدهائی هرگز مطرح نیست.

از نظر اینگونه افراد تار و پود عبادت همین اعمال بدنی و حرکات‏ محسوس ظاهری است که به وسیله زبان و سایر اعضاء بدن صورت می‏گیرد.

این یک نوع تلقی است از عبادت که البته عامیانه و جاهلانه است، و به تعبیر بوعلی در نمط نهم اشارات، خدانشناسانه است و تنها از مردم‏ عامی و قاصر پذیرفته است.

نماز وسیله نزدیکی مومن به خداست - کلام مطهر

تلقی دیگر از عبادت، تلقی عارفانه است، برحسب این تلقی، مساله‏ کارگر و کارفرما و مزد به شکلی که میان کارگر و کارفرما متداول است مطرح‏ نیست و نمی تواند مطرح باشد. بر حسب این تلقی، عبادت نردبان قرب‏ است، معراج انسان است، تعالی روان  است، پرواز روح است به سوی کانون نامرئی هستی، پرورش استعدادهای‏ روحی و ورزش نیروهای ملکوتی انسانی است، پیروزی روح بر بدن است، عالیترین عکس العمل سپاسگزارانه انسان است از پدید آورنده خلقت، اظهار شیفتگی و عشق انسان است به کامل مطلق و جمیل علی الاطلاق، و بالاخره‏ سلوک و سیر الی الله است.

برحسب این تلقی، عبادت پیکری دارد و روحی، ظاهری دارد و معینی، آنچه بوسیله زبان و سایر اعضاء بدن انجام می‏شود پیکره و قالب و ظاهر عبادت است، روح و معنی عبادت چیز دیگر است، روح عبادت وابستگی‏ کامل دارد به مفهومی که عابد از عبادت دارد و به نوع تلقی او از عبادت‏ و به انگیزه‏ای که او را به عبادت برانگیخته است و به بهره و حظی که از عبادت عملا می‏برد و اینکه عبادت تا چه اندازه سلوک الی الله و گام‏ برداشتن در بساط قرب باشد .

منابع : کتاب سیری در نهج البلاغه اثر استاد شهید مرتضی مطهری

/ 0 نظر / 41 بازدید