انسان موجودی مرکب از جسم و روح

استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب آزادی معنوی چنین میفرمایند: (( این مطلب را که انسان یک شخصیت و موجود مرکب است، ادیان و فلسفه ها تایید کرده اند، علما و حتی روانشناسها تایید کرده اند، و مطلبی غیر قابل تردید است.))

آیه 29 سوره حجر  درباره خلقت انسان چنین میفرماید : (( فَاِذا سَوَّیتُهُ وَ نَفَختُ فِیهِ مِن روحی فَقَعوا لَهُ ساجِدینَ )) . خداوند خطاب به فرشتگان میگوید : وقتی که خلقت این موجود را تکمیل کردم و از روح خود چیزی در او دمیدم، بر او سجده کنید. خداوند در این آیه چنین میگوید که انسان یک موجود خاکی، طبیعی و مادی است، ولی همین موجود آفریده شده از آب و خاک، که همانند سایر موجودات و حیوانات دارای جسم است از روح خودم چیزی در او دمیدم.

در حدیثی از پیامبر اکرم میخواینم : (( خداوند فرشتگان را آفرید و در سرشت آنها تنها عقل را نهاد، حیوانات را آفرید و در سرشت آنها تنها شهوت را نهاد، انسان را آفرید و در سرشت او هم عقل را نهاد و هم شهوت را.))

بنابراین انسان موجودی است مرکب از جسم و روح، و از همین جهت است که انسان دو نوع آزادی برخوردار است، آزادی اجتماعی و آزادی معنوی که آزادی اجتماعی مربوط که جسم انسان و آزادی معنوی مربوط به روح انسان است.

منابع :

1) کتاب آزادی معنوی نوشته استاد شهید مرتضی مطهری

2) قرآن کریم سوره حجر

 

/ 0 نظر / 207 بازدید