5 تحصیل روحیه علمی

صاحب روحیۀ علمی کسی است که عطشش برای یادگیری در حال افزایش است، یعنی معتقد است هرچه می داند کم است. شهید مطهری به صورت خستگی ناپذیر، برای استفاده از معارف دیگران، کوشش و تکاپو می نمود.

زیربنای روحیۀ علمی، فعال کردن قوه تفکر است و شاید به همین جهت باشد که در اسلام بر مسئله تفکر در کنار تحصیل علم تأکید فراوان شده است.

به دو راه عمده برای ایجاد روحیه علمی به صورت زیر می توان اشاره نمود:

1-      ارتباط دائمی داشتن با کسانی که دارای این روحیه هستند. پس یکی از آثار مطالعه کتاب های شهید مطهری، این است که انسان را با روحیه علمی آشنا می کند.

2-      مطالعه روشمند. این حالت را نیز در آثار شهید مطهری می توان ملاحظه نمود، یعنی روشمندی در آثار ایشان بارز است.

استاد شهید مرتضی مطهری در پژوهش های علمی به دنبال اولویت ها بود، برای سرگرمی، تفنّن یا فضل فروشی و خودنمایی چیزی نمی نوشت و هر آنچه را می دانست به زبان نمی آورد. او نیاز ها را به زبان نمی آورد. او نیاز ها را در نظر می گرفت، که چه کاری مهم است و در کدام یک از مقوله ها و احکام اسلامی کمبود و جای پرسش وجود دارد، سپس به پژوهش در آن عرصه می پرداخت. اگر پژوهشگری به تحقیق مشغول بود که توانایی انجام آن را داشت، استاد مطهری آن موضوع را پی نمی گرفت و به دنبال سنگرهای خالی دیگر می رفت.

 

مراجع و منابع:

1)  برگرفته و تلخیص از کتاب نقطه آغاز آزاد اندیشی نوشته عباس هژبر ( عباس رضوانی نسب) چاپ اول 1384 نشر جمال

2)  کتاب تعلیم و تربیت در اسلام نوشته استاد شهید مرتضی مطهری

/ 0 نظر / 77 بازدید