کمک نخواستن از دیگران در کارها 1

سعی کنیم همیشه در زنگی مان به خودمان متکی باشیم و دست جلو دیگران دراز نکنیم . کارهایمان را خودمان انجام دهیم و تا آنجا که امکان دارد از دیگران کمک نگیریم. استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب داستان راستان جلد اول داستانی به نام " بستن زانوی شتر " دارد که چنین است:

قافله چندین ساعت راه رفته بود . آثار خستگی در سواران و در مرکبها پدید گشته بود . همینکه به منزلی رسیدند که آنجا آبی بود ، قافله فرود آمد . رسول اکرم نیز که همراه قافله بود ، شتر خویش را خوابانید و پیاده‏ شد . قبل از همه چیز ، همه در فکر بودند که خود را به آب برسانند و مقدمات نماز را فراهم کنند .

رسول اکرم بعد از آنکه پیاده شد ، به آن سو که آب بود روان شد ، ولی‏ بعد از آنکه مقداری رفت ، بدون آنکه با احدی سخنی بگوید ، به طرف مرکب‏ خویش بازگشت . اصحاب و یاران با تعجب باخود می‏گفتند آیا اینجا را برای فرود آمدن نپسندیده است و می‏خواهد فرمان حرکت  بدهد ؟ ! چشمها مراقب و گوشها منتظر شنیدن فرمان بود . تعجب جمعیت‏ هنگامی زیاد شد که دیدند همینکه به شتر خویش رسید ، زانوبند را برداشت‏ و زانوهای شتر را بست ، و دو مرتبه به سوی مقصد اولی خویش روان شد . فریادها از اطراف بلند شد : " ای رسول خدا ! چرا مارا فرمان ندادی که‏ این کار را برایت بکنیم ، و به خودت زحمت دادی و برگشتی ؟ ما که با کمال افتخار برای انجام این خدمت آماده بودیم " . در جواب آنها فرمود : " هرگز از دیگران در کارهای خود کمک نخواهید ، و بدیگران اتکا نکنید ، ولو برای یک قطعه چوب مسواک باشد ".

این که پیامبر میگوید هرگز از دیگران در کارهای خود کمک نخواهید و به دیگران اتکا نکنید شاید به این دلیل باشد که

1) انسان همیشه روی پای خودش بایستد و به دیگران وابسته نباشد.
2) انسان هیچ گاه سرافکنده نیست که از دیگران کمک خواسته بلکه همیشه سر خود را بالا میگیرد.
3) انسان وقتی از دیگران کمک بخواهد زیر دین آنها میرود بنابراین وقتی انسان کارهای خودش را خودش انجام دهد زیر دین کسی نمیرود.

منابع:

برگرفته کتاب داستان راستان جلد اول اثر استاد شهید مرتضی مطهری


/ 0 نظر / 59 بازدید