حضور قلب امام سجاد در حال نماز

استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب آزادی معنوی داستانی از حضور قلب امام سجاد(ع) در حال نماز بدین صورت میفرمایند : (( امام سجاد مشغول عبادت بود. یکى از بچه هاى امام از پشت بام افتاد دستش شکست زنها ریختند داد و فریاد کردند که دست بچه شکست، برویم شکسته بند بیاوریم. رفتند شکسته بند آوردند، دست بچه را بستند بچه گریه کرد، زنها ناله کردند. افراد دیگر داد و قال کردند، تمام شد. قضیه گذشت امام بعد از آنکه از عبادت فارغ شد آمد در حیاط، چشمش افتاد به بچه اش، دید دست او را بسته اند، چطور شده است؟ گفتند بچه از بام افتاد دستش شکست و شکسته بند آوردیم، دست او را بستیم در وقتى که شما مشغول نماز و عبادت بودید. امام قسم خورد که اصلاً من متوجه نشدم.))

استاد شهید مرتضی مطهری در ادامه این داستان چنین میفرمایند: (( ممکن است شما بگویید او امام زین العابدین است، همه مردم که امام زین العابدین نمى شوند بنده خودم در عمر خودم افرادى را دیده ام - البته نمى گویم در این حد و درجه - که براى من محسوس بود که از اوّلى که شروع به نماز مى کنند تا آخر نماز چنان غرق در ذکر خدا و یاد خدا مى شوند و چنان غرق در نماز مى شوند که واقعاً متوجه اطراف خودشان نیستند؛ و من دیده ام چنین کسانى را. العبودیة جوهرة کنهها الربوبیة نتیجه عبودیت و بندگى و اولین اثرش این تسلط است .

یک درجه از تسلط که اقل درجه تسلط است و اگر این براى انسان پیدا نشود باید انسان یقین داشته باشد عبادتهایش مقبول درگاه الهى نیست، تسلط بر نفس است، همان چیزى است که قرآن در باب نماز مى گوید: ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنکر نماز جلو فحشا و منکر را مى گیرد. نماز چگونه جلوى فحشا و منکر را مى گیرد؟ نماز مگر پلیس است که وقتى شما مى خواهید بروید دنبال یک کار زشت بیاید با باتومش جلو شما را بگیرد؟ نه، نماز عبودیت و بندگى است. نتیجه این عبودیت، ربوبیت و تسلط است و اقلّ درجه تسلط، تسلط بر نفس است .

منابع : کتاب آزادی معنوی نوشته استاد شهید مرتضی مطهری

/ 0 نظر / 21 بازدید